Algemene voorwaarden

Rijschool Jasper Mijjer Logo

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
1. Verkoper: Rijschool Jasper Mijjer, gevestigd in Voorschoten, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met het nummer 746850150000.
2. Koper: de wederpartij van verkoper.
3. Partijen: verkoper en koper samen.
4. Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen partijen die tot stand zijn gekomen via de webshop www.rijschooljaspermijjer.nl

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten die tot stand komen via de webshop www.rijschooljaspermijjer.nl
2. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling
1. De volledige koopsom wordt volledig betaald op het op het moment dat de bestelling geplaatst wordt. De koper ontvangt een betalingsbevestiging.
2. Betaalt koper niet op de tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op de te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs
1. Levertijden zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De op facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Levering
1. Op het moment dat het product door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over op de koper.
2. De koper is verplicht het product af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of laat afleveren, dan wel op het moment waarop het product hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Indien het product wordt bezorgd, zal de verkoper eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
4. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
5. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn.
6. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. Indien de koper de prijs achteraf betaalt blijven de geleverde producten eigendom van de verkoper totdat de koper de gehele prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de producten terugnemen.
2. De verkoper heeft het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten in het geval de koper de prijs niet of niet tijdig heeft voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
3. De verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Indien het product nog niet is geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform de afspraak is voldaan, heeft de verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat de koper volledig en conform de afspraak heeft betaald.

Artikel 7: Reclames, garantie en retourgoederen
1. De verkoper draagt zorg voor een perfect product. Reclames m.b.t. kwaliteit en uitvoering van de goederen kunnen worden ingediend op het moment dat de klant de goederen ontvangt. Na aanvaarding van de geleverde producten vervalt het recht te reclameren en wordt de klant geacht de producten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Vanaf ontvangst van de producten is de klant volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten.
2.Bij gebak en taarten dient een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door de verkoper geleverd gebak en taarten mogen maximaal tot één dag na levering door de klant verkocht c.q. tot verteer aangeboden worden. Producten van de verkoper zoals o.a. bonbons en chocoladeartikelen mogen maximaal tot 20 dagen na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.

Artikel 8: Klachten
1. Klachten met betrekking tot de kwaliteit en/of kwantiteit met betrekking tot het product, beschadigingen, tekorten of verlies van het product dienen uiterlijk twee maanden na de ontdekking hiervan schriftelijk en gemotiveerd ingediend te worden bij de verkoper.
2. In het geval de klacht gegrond is verklaard heeft de verkoper het recht om het product te herstellen, te vervangen of het aankoopbedrag terug te betalen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens desbetreffende polis.
2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10: Overmacht
1. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee de verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werklieden uitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, storingen in de toelevering van producten door leveranciers, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolgd waarvan de verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens de koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang de verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In het geval de overeenkomst wordt ontbonden vergoedt de verkoper alle betalingen (inclusief eventuele bijkomende kosten) die de koper heeft gedaan.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Rijschool Jasper Mijjer /www.rijschooljaspermijjer.nl is gevestigd houdt is exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de koper binnen 30 dagen een procedure begint bij de rechter in het arrondissement waar de koper zijn woonplaats heeft of de wet anders voorschrijft.
3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.